หน้าแรก นโยบายบริหารงานสมาคมฯ 2559

นโยบายบริหารงานสมาคมฯ 2559

นโยบายบริหารและแผนทำกิจกรรมสมาคมฯปี2559
LOGO TAJA

วิสัยทัศน์
สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่ดีของ สมาชิกยุคก่อตั้งและกรรมการบริหารชุดที่ผ่านมาๆ รวมถึงความมีส่วนร่วมของทุกคน สมาคมฯเหมือนบ้านหลักเล็กๆ ที่อบอุ่น สมาชิกและครอบครัวสมาชิกคือส่วนสำคัญในองค์กรของเรา กรรมการชุดต่างๆ ในอดีตได้ปูแนวทางไว้ให้ และเรามีหน้าที่สานต่อ และเพิ่มเติมสิ่งที่ดีการสนับสนุนจากสมาชิกย่อมนำมาซึ่งการยอมรับและการเพิ่มบทบาทในสังคม การดำเนินงานของสมาคมฯ คือการทำตามเป้าหมาย เพื่อยกระดับ “วิชาชีพสื่อมวลชน สายยานยนต์และจักรยานยนต์” ให้เป็นที่ยอมรับและมีส่วนส่งเสริมสังคมของเราให้น่าอยู่ ให้สมาชิกมีสวัสดิการและมีความมั่นคง

20160517_180151
ยุทธพงษ์ ภาษี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย(สรยท.)

การดำเนินงานทั่วไป

กรรมการบริหารมีเป้าหมายจะปรับปรุงงานด้านต่างๆ ของสมาคม เช่น การเพิ่มสวัสดิการและการมีส่วนร่วม การคงเป้าหมายจัดหาที่ทำการถาวรของสมาคม ในเบื้องต้น กรรมการบริหารได้ทำการปรับปรุงรูปแบบและเวบไซต์ใหม่ ให้เนื้อหาเน้นหนักเพื่อสื่อสารกับสมาชิกโดยให้มีรายชื่อสมาชิกแสดงในเวบอัพเดท นอกจากนี้สมาคมยังจะจัดการส่งเสริมวิชาชีพด้านต่างๆ และการการจัดการสิทธิประโยชน์สมาชิกให้มีครอบคลุม เท่าเทียมกันให้มากที่สุด

นโยบายด้านสมาชิก
กรรมการบริหารสมาคมได้มีการหารือและกำหนดให้มีการคัดสรรคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ เพื่อให้สมาชิกที่เป็นสื่อและช่างภาพแท้ๆ ได้รับสวัสดิการเต็มที่ สมาคมได้มีการจัดโครงสร้างสมาชิกให้ชัดเจนและมีการเพิ่มบทบาทของสมาชิกในสายจักรยานยนต์และสายสื่อออนไลน์ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ จะทำให้สมาคมฯมีความเข้มแข็ง และทำให้การบริหารสวัสดิการฯทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านวิชาการ
กรรมการบริหารมีนโยบายส่งเสริมความรู้วิชาชีพผ่านการสัมนา การอบรมการดูงาน การเยี่ยมชมกิจการ เพิ่อเพิ่มพูลความรู้ความความเข้าใจในวิชาชีพสื่อมวลชน โดยเฉพาะการอบรมและการดูงานซึ่งแผนงานต่างๆ ได้จัดเตรียมขึ้นเช่น การอบรมทักษะการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อการเขียนบททดสอบรถ
การอบรมความรู้การขับขี่ปลอดภัยขั้นต่างๆ สมาคมมีนโยบายกำหนดหลักสูตรและออกใบรับรองสำหรับผู้ที่ได้รับการอบรมเพื่อเป็นนักทดสอบรถ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ
-โครงการปิดห้องคุย “ปิดห้องคุย” หรือ “Meet The Press” หรือการพบปะกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งเอกชนและรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่ต้องใช้องค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อไปเผยแพร่
– โครงการออนไลน์อัพเดท
สมาคมนประสานขอความร่วมมือกับเอเยนซี่และตัวแทน อบรมเพื่อเพิ่มความรู้สมาชิกเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ ซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสื่อ และธุรกิจสื่อในยุคโซเชี่ยล มีเดีย

ด้านสวัสดิการ
นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ ที่ได้รับแล้ว “การบริหาร” สวัสดิการเพื่อสมาชิก ให้ได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นและหลากหลายรวมถึงได้มีสิทธิคล้ายกัน ใกล้เคียงกัน ตามลักษณะของแต่ละคน แม้จะเป็นไปได้ยากเนื่องจากสมาชิกมีความต้องการหลากหลาย และมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก
นอกจากนี้ในปีนี้ สมาคมได้มองไปถึง บุตร และครอบครัวของสมาชิก เพื่อดำเนินขยายสวัสดิการไปให้แก่ บุตรหรือครอบครัวสมาชิก อันจะช่วยลดภาระและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น
– ทุนการศึกษา 1 ทุน 4000 บาท
– โครงการสินค้าสวัสดิการ สมาคมจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเรื่องสวัสดิการ โดยมีเป้าหมายเช่นการลดค่าครองชีพของสมาชิกฯ เช่นร่วมกับผู้ผลิตสินค้าให้ส่วนลดสมาชิก ได้รับส่วนลดในการแลกซื้อ เช่นค่ายาง ค่าน้ำมัน ค่าน้ำมันเครื่อง หรือ อื่นๆ
– จัดตั้งกองทุนสื่ออาวุโส กองทุนดังกล่าวเป็นการกันวงเงินเพื่อใช้ดอกผลที่ได้รับ ไปช่วยเหลือสื่อที่มีความจำเป็น
– สวัสดิการใหม่ได้แก่การจัดทำแผนสนับสนุน ให้สมาชิก “ทำฟัน” เป็นสวัสดิการ

ด้านสังคม
การทำกิจกรรมร่วมกันและการได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยอาศัยความรู้ความสามารถของสมาชิก เช่น การเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง การร่วมกันเป็นตัวอย่างในการรณรงค์เพื่อ สร้างกระแสให้ข้อเท็จจริงปรากฏ มีส่วนช่วยแก้ปัญหาที่ต้นตอและปลูกจิตสำนัก
ในปีนี้เราจะเริ่มรณรงค์ ด้วยการกำหนดธีม ที่สำคัญ คือ “การขับช้า ชิดซ้าย”โดยจะจัดทำสื่อ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทำสติกเกอร์ ข้อความรณรงค์เผยแพร่โดยขอความร่วมมือ สมาชิกเผยแพร่ในสื่อของในธีมเดียวกันเพื่อช่วยสร้างการรับรู้ให้แก่สังคม อันจะช่วย ลดปัญหาที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ สายงานจักรยานยนต์จะจัดทำโครงการ คาราวานสอนขับขี่ปลอดภัย ให้แก่ รร.มัธยม ที่ห่างไกล เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยมากขึ้น

รางวัลคาร์ออฟเดอะเยียร์
ในปี 2015 สมาคมฯได้ริเริ่มจัดการมอบรางวัล คาร์ ออฟเดอะเยียร์ ขึ้นเป็นครั้งแรกและรถยนต์ ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ได้สร้างประวัติศาสตร์ได้รับรางวัลนี้ คาร์ ออฟเดอะเยียร์ 2015 โดยรางวัลนี้ สมาคมฯให้ความสำคัญมากเพื่อได้แสดงให้เห็นถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมวลสมาชิกและยังสะท้อนภาพที่แข็งแกร่งของสื่อยานยนต์และจักรยานยนต์
แผนการดำเนินงานในปี 2016 กรรมการบริหารมีนโยบายมอบรางวัล คาร์ ออฟเดอะเยียร์ โดยจะมีกิจกรรมการตัดสิน ขึ้นตามกรอบเวลาที่กำหนดนอกจากนี้เพื่อเป็นการเพื่มบทบาทรางวัลดังกล่าว สมาคมจะริเริ่มการมอบรางวัล “ไบค์ ออฟเดอะเยียร์ 2016” เป็นปีแรกอีกด้วย

 

โครงการกิจกรรมประจำปี2559

– การแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี
– การแข่งขันแรลลี่ ประจำปี
– จัดอบอบรม การนักขับขี่ที่ปลอดภัยสำหรับรถยนต์ในระดับต่างๆ
– จัดทำโครงการการอบรมหลักสูตร “นักทดสอบ” รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ขั้น 1-3
– อบรมการขับขี่มอเตอร์ไซด์ขนาดใหญ่ ขั้นพื้นฐาน -ขั้นแอดวานซ์
– โครงการการประกวดรางวัลบทความยอดเยี่ยมแห่งปี ของสมาชิก
– โครงการประกวดคลิปVDO สั้น สร้างสรรค์สังคม เช่น หัวข้อ “ลดภัยรถยนต์เริ่มต้นที่คุณ”
– โครงการประกวดภาพถ่ายของสมาชิก มอบรางวัลเป็นประจำปี