รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี

THAILAND CAR OF THE YEAR

รถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี โดยสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (TAJA)

ที่มา
จากนโยบายของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย(TAJA)ที่ต้องการให้สมาคมฯเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้มีความก้าวหน้า รวมถึงต้องการให้มีส่วนนำเสนอข้อมูลเพื่อผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ที่มีคุณภาพ  ขณะเดียวกันยังมีส่วนส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้ก้าวหน้าเทียบเคียงสากลประเทศและ สอดคล้องกับการขยายบทบาทของไทยในฐานะเป็นฐานการผลิตสำคัญของโลก 

ดังนั้น  สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยจึงเห็นควรจัดทำโครงการคัดเลือกรถยนต์ดีเด่นแห่งปีเพื่อมอบรางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยกำหนดให้จัดทำโครงการ “รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (ค.ศ.) หรือ Thailand  car  of  the year… โดยเริ่มต้นจัดการคัดเลือกรถเพื่อให้รางวัลเป็นครั้งแรกในปี 2015 และกำหนดให้จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกๆ ปี  ทั้งนี้สมาคมเป็นผู้กำหนดระเบียบ และวิธีการคัดเลือกเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรางวัลดังกล่าวทั้งนี้ในเบื้องต้นการมอบรางวัลในปีแรกสมาคมฯ จัดการคัดเลือกรางวัลเฉพาะรถยนต์ ส่วนในอนาคตจะมีการมอบรางวัลสำหรับจักรยานยนต์เพิ่มเติมอีกด้วย

หลักการและเหตุ
รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี.(ค.ศ.).หรือ Thailand  car of the year (ค.ศ.)… คือ การคัดเลือกรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี และมอบรางวัลแก่ผู้ผลิตรถยนต์ภายในประเทศโดยมีหลักการคัดเลือกรถยนต์ที่ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศและต้องที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงตามคุณสมบัติที่ผู้บริโภคมีความคุ้มค่าและมีคุณค่า โดยกำหนดกติกาคัดเลือกไว้เป็นรายละเอียด ดังนี้
ชื่อรางวัล
(ภาษาไทย) รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (ค.ศ.)
(ภาษาอังกฤษ) Thailand  car  of  the year (ค.ศ.)
ประเภทรางวัล
รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี.. ไม่มีการแบ่งประเภทหรือแบ่งชนิดรถ (No categories or class) ดังนั้นในการกำหนดรางวัลจึงถือว่า รางวัลประจำปีมีเพียงรางวัลเดียว อย่างไรก็ตามในการประกาศผลรางวัลสมาคมจะเปิดเผยรายชื่อและผลคะแนนรถยนต์ที่ได้รับคะแนนไปพร้อมกัน

คุณสมบัติรถเข้าคัดเลือก(Qualify)

1.เป็นรถรุ่นใหม่(New Model)ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดในช่วง 12 เดือนก่อนที่จะได้รับรางวัล(รางวัลปี2559ให้นับรุ่นรถที่เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 58  ถึงวันที่ 30 ก.ย.59  
2. ความหมายของคำว่า”แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่” (Model Change) นับจากการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ( Official Launching)ของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคาขายอย่างเป็นทางการ
3.กรณีที่ผู้ผลิตเปลี่ยนการผลิตจากรถ CBU เป็นรถ CKD ให้ถือการ Relaunch รถประกอบในประเทศ (CKD,SKD) เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย
4.รถรอบตัดสินจะต้องเป็นรุ่นที่ถูกเสนอชื่อในรายการตัดสินรอบแรก               
ทั้งนี้ ให้อนุกรรมการฯ จัดทำรายชื่อรถที่มีคุณสมบัติ เข้าคัดเลือกชิงรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี.(ค.ศ.).หรือ Thailand  Car of the Year ….เสนอต่อที่ประชุมสมาคมฯ

กฎการพิจารณาตัดสิน(Rule)

รูปแบบการตัดสินยังคงใช้การพิจารณา โดยสมาชิกของสมาคมฯและคณะอนุกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ การตัดสินของคณะกรรมการแบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกคะแนนจะมีน้ำหนัก 20%  รอบ2 คะแนนมีน้ำหนัก  80% เมื่อได้คะแนนของแต่ละรอบแล้วให้นำเอาไปรวมกันเพื่อหาผลการตัดสิน  

รอบแรก (First Round)
คณะกรรมการเลือกรถยนต์ที่เข้าคุณสมบัติ (Qualify) ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่เข้ารอบมาทั้งหมด (เช่นรถยนต์เข้ารอบสุดท้าย 10 คัน ให้เลือกเพียง 5 คัน ) แต่ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น โดยรถยนต์ที่ถูกเลือก จะได้รับคันละหนึ่งคะแนน ต่อกรรมการหนึ่งท่าน

ทั้งนี้ เมื่อได้ ผลการคัดเลือกแล้ว ให้นำรถทั้งหมดที่เข้าคุณสมบัติ (Qualify)ไปลงคะแนนในรอบรอบตัดสิน (Final Round) ต่อไป

การรวมผลคะแนนรอบแรก ให้อนุกรรมการรวมคะแนน ทำหน้าที่เก็บรักษา  
รอบตัดสิน (Final Round)
คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินรถที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกให้ได้รับรางวัลเพียง 1 คันเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์คือ คณะกรรมการแต่ละท่านจะมีคะแนนอยู่ 25 คะแนน กรรมการจะต้องให้คะแนนอย่างน้อย 5 คัน  คันใดที่กรรมการพิจารณาตามองค์ประกอบแล้วชื่นชอบที่สุดจะต้องให้คันนั้น 10 คะแนน ส่วนที่เหลืออีก 15 คะแนนให้กระจายไปยังรถคันอื่น ห้ามมิให้คะแนนเต็ม 10 เท่ากับรถที่เลือกไว้ในลำดับแรก ซึ่งคะแนนจะต้องเป็นจำนวนเต็มห้ามมีจุดทศนิยม

เกณฑ์การตัดสิน(Evaluation Categories)
ในการประเมินคะแนนการจัดสิน เพื่อการเปิดกว้างและอิสระของกรรมการแต่ล่ะท่านจึงไม่มีการกำหนดหรือจัดกลุ่ม การให้คะแนน มีเพียงหัวข้อเพื่อเป็นไกด์ไลน์ ในการประเมินของกรรมการ

Evaluation Categories* หัวข้อ หัวข้อ
  การออกแบบ การควบคุม
  ความสะดวกสบาย สมรรถนะ
  ความปลอดภัย อุปกรณ์และการอำนวยความสะดวก
  ความพึงพอใจของผู้ขับขี่ นวัตกรรมทางเทคนิค
  ราคา คุณค่าและความคุ้มค่าเงิน
  การประหยัด ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการบริหารสมาคมได้กำหนดให้การคัดเลือกรางวัลเป็นไปตามกระบวนการที่สมาคมกำหนดเพื่อให้ใช้เป็นระเบียบมาตรฐานโดยกรรมการบริหารได้กำหนดอนุกรรมการคัดเลือกขึ้นมา 1 ชุดเรียกว่า อนุกรรมการคัดเลือกรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (ค.ศ) ประกอบไปด้วย นายกสมาคมฯโดยตำแหน่งและกรรมการบริหารสมาคม และสมาชิกฯ ที่ได้รับเชิญไม่น้อยกว่า 7 คน

อนุกรรมการรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี..มีหน้าที่ดังนี้
1.จัดเตรียมรายชื่อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ(Qualify) เพื่อเข้ารับรางวัลรอบแรก
2.คัดเลือกรายชื่อกรรมการคัดเลือกรอบตัดสิน เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมเห็นชอบ

อนุกรรมการรวมคะแนน

ให้นายกฯ แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อ รวมคะแนน  ประกอบไปด้วย นายกฯ โดยตำแหน่งกรรมการบริหาร1 ท่านและประธานอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่รวมคะแนนและส่งมอบให้นายกเก็บรักษา

กรรมการคัดเลือก
กรรมการคัดเลือก ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯโดยมีคุณสมบัติกรรมการดังนี้

กรรมการ    คุณสมบัติ 
ที่มา   สมาชิกสามัญของสมาคมเสนอชื่อโดยอนุกรรมการฯ
จำนวน   ไม่น้อยกว่า 25 คน(ตามคุณสมบัติที่กำหนด)
กรณีที่กรรมการรอบตัดสินน้อยกว่า  25 คน กรรมการบริหารสมาคมฯ มีหน้าที่เสนอ รายชื่อสมาชิกเพิ่มเติมจนครบ
คุณสมบัติ   1.มีผลงานการทดสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์ เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นที่ประจักษ์
2.เป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะสื่อมวลชนสายยานยนต์และจักรยานยนต์ 3 ปีต่อเนื่อง3.อยู่ในรายชื่อประกาศรับรองการของสมาคม ตามระเบียบ กรรมการรอบตัดสินฯ
4.เป็นผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนคัดเลือกรางวัลในรอบแรก5.มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียหรืออยู่ระหว่างถูกร้องเรียน
รูปแบบการให้คะแนน   ลงคะแนนผ่านรายใบคะแนน
ระบบคะแนน vote   25 คะแนน 
การสิ้นสุดของกรรมการ   หลังการประกาศผลการตัดสิน

 

ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกรถที่คณะอนุกรรมการฯคัดสรรตามคุณสมบัติ 

ตามระเบียบดังนี้
1.กรรมการตัดสินแต่ละคนถือคะแนนเต็ม  25 คะแนนเท่ากัน

  1. กรรมการแต่ล่ะคน ต้องมอบคะแนนให้กับรถที่ดีที่สุด 10 คะแนนจำนวน 1 คันเท่านั้น คะแนนที่เหลือให้กระจายไปยังรถที่มีคุณสมบัติตามลำดับ และเมื่อรวมคะแนนต้องมีไม่เกิน25 คะแนน

3.ต้องไม่ลงคะแนนไปยังรถคันอื่นเกินหรือเท่ากับ 10 คะแนน หลังจากมอบคะแนนให้รถที่ดีที่สุดแล้ว

  1. กรรมการต้องลงคะแนนให้รถอย่างน้อย 5 คัน
  2. กรรมการต้องเขียนเหตุผลประกอบในการเลือกรถและยินยอมให้เปิดเผยได้

การประกาศผลรางวัล
ผลการตัดสิน จะถูกเก็บเป็นความลับ ให้กรรมการรวมคะแนน ส่งผลใส่ซองปิดผนึก การลงคะแนน รายบุคคลให้นายกสมาคมฯ  เป็นผู้เก็บเก็บรักษาผลการลงคะแนนจนกว่าจะประกาศผล
การเปิดเผยผลคะแนน
สมาคมฯจะประกาศผลรางวัล พร้อมเปิดเผยผลคะแนนของรถที่เข้ารอบสุดท้ายพร้อมกัน

วันประกาศรางวัล
สมาคมจะประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการในงานแถลงผลการประกวด Thailand  car  of  the  year… ประจำปี… โดยกำหนดให้จัดงานระหว่างเดือน ม.ค.ของทุกปี โดยในการมอบรางวัลครั้งแรกได้ประกาศจัดงานมอบรางวัลขึ้นในวันที่ xxx  xxx .

 

ที่มาเกี่ยวกับโลโก้(Logo)
กรรมการบริหารสมาคมได้มีนโยบายให้ออกแบบตราสัญลักษณ์  “รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (ค.ศ.)  Thailand  car  of  the year…โดยการจัดการประกวดออกแบบผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผลการประกวดผู้ได้รับรางวัลคือดีไซด์เนอร์” สาวิตร กวีนนท์”

ซึ่งแนวคิดของตราสัญลักษณ์ ได้ออกแบบโดยเน้นความเรียบง่าย หรูหราทันสมัยมีความเป็นอินเตอร์เนชันแนล ใช้กราฟิกธงชาติไทย รถมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์ เป็นส่วนประกอบโทนสีน้ำเงิน-เทาให้ความรู้สึกทันสมัยสบายตาใช้ฟอนต์โมเดินทันสมัย รูปแบบโดยรวมดูน่าเชื่อถือ สง่างาม มีความเป็นเฟสติวัลมีเอกลักษณ์โดดเด่นจดจำง่าย

(Update 2018)

Leave a Reply