คณะกรรมการบริหารสมาคม
ผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย

ประจำปี พ.ศ.2561-2563

1. นาย ภูวนาถ เผ่าจินดา (Bhuvanath Paochinda)
นายกสมาคมฯ
President

2. นายสมศักดิ์ มีลือการ (Somsak Meelukarn )
อุปนายกสมาคม
Vice President

3. นายเจษฎา วงศ์พานิช (Jessada Wongpanich)
กรรมการบริหารและเลขานุการ
Executive Committee Member 

4. นายศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์ (Saknarong Chantasart)
กรรมการบริหารและเหรัญญิก
Executive Committee Member

5. นายสินธุ์ชัย ภมรพล (Sinchai Phamornphol)
กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์
 Executive Committee Member

6. นายลิขิต น้าประเสริฐ (Likhit Narprasert)
กรรมการบริหารและนายทะเบียน
 Executive Committee Member

7. นายอัฐฒา นายเรือ (Attha Nairua)
กรรมการบริหารและปฏิคม
Executive Committee Member

8. นายสราวุธ คำศรี (Sarawut Khamsri)
กรรมการบริหาร
Executive Committee Member

9. นายอทิติ ศศิโรจน์ (Atiti Sasiroj)
กรรมการบริหาร
Executive Committee Member

10. นายเดชพันธุ์ นามบุญสิงห์พล (Detchapan Namboonsingpon)
กรรมการบริหาร
Executive Committee Member

11. นายปรม พวงงาม (Parama Phuangngarm)
กรรมการบริหาร
Executive Committee Member

12. นายชลัคร ช่วยชู (Chaluck ChuayChoo)
กรรมการบริหาร
Executive Committee Member


13. นายรังสรร ทองภู(Rangsan Thongphu)
กรรมการบริหาร
Executive Committee Member

14. นายณัฐเวช ยอดแสง (Nattawate Yodsaeng)
กรรมการบริหาร
Executive Committee Member

15. นางสาวจิราพร ศรีอำไพ (Chirapron Sriaumpi)
กรรมการบริหาร
 Executive Committee Member