รายชื่อสมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ประจำปี2560

รายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาปี2560 (update 9 Nov 17)

ลำดับ สื่อ ชื่อ-นามสกุล
 
1 กรุงเทพธุรกิจ นายสินธุ์ชัย ภมรพล  
2 2 FAST นายพิสิษฐ์ ภาระก้านตรง  
3 4 Wheels นายลิขิต  น้าประเสริฐ  
4      “ นายณัฐเวช  ยอดแสง  
5 AutoBild Thailand นายเอกชัย  ขำขนิษฐ  
6      “ นายไพรัช จันทรวิเศษ   
7 Auto like TV นายศักดิ์ณรงค์  ฉันทศาสตร์  
8 Auto.co.th นายยุทธพงษ์ ภาษี  
9 autofreestyle.com นายสุธี  โตเกษร  
10 AutoNews&SoundTune นายสยาม สิทธิศาสตร์  
11 auto-thailand.com นายวิทิต สุนทรสุข  
12 BeNews.com นางสาวธีรดา  เงินเจริญ  
13   นางสาวอัจฉรา  เงินเจริญ  
14 Biker นายสมหมาย  มังคละพุทธิภักดิ์  
15 biztosuccess.com น.ส.สริตา โรจน์วัฒนวงศ์  
16 Car for Life นายจีรศักดิ์  สุวรรณพืช  
17 Checkraka.com นายชลัคร ช่วยชู  
18 EVO นายสมวิน  จิรศักดิ์อานนท์  
19 Formula นายธนสาร  เสาวมล  
20      “ นางสาวปาร์จารีย์  ทัศนชลีจิระโชติ  
21 Golf Digest นายชุมพล  ณ ตะกั่วทุ่ง  
22 GPS เส้นทางโฟกัส นางรุ่งรัตน์  ขวัญชื้น  
23 Grand Prix นายณัฐพล จีระมงคลกุล  
24 GT-R Maxx นายรติ  ปานทอง  
25 In Marketing นายรังสรรค์  ทองภู  
26 In For Life นางลักษณา  แตงร่มใบ  
27      “ นายณวินท์  ยาศรี  
28 ผู้จัดการ นายธีรวัฒน์ ดุรงค์กวิน  
29      “ นายอรรครินทร์  ห้องดอกไม้  
30 โมโตครอส นายภิญโญ  จันทร์เพชร์  
ลำดับ สื่อ ชื่อ-นามสกุล  
 
31 Motor Forward นายปิยะ  มีทรัพย์ไพบูลย์  
32 Motor Running นายชาลี เชนส้ม  
33 แนวหน้า นายนิติ  โมราวรรณ  
34      “ นายภาคภูมิ  ภู่กาญจน์  
35 Safe Save Drive นายพิเชษฐ์  แจ่มกระทึก  
36 Showroom on air นายวิโรจน์  ธัญญาหาญ  
37 Speed X On Air นายศรัณรัฐ เปรมศรี  
38 สยามรัฐ นายสนวัตร สุนทรกรัณย์   
39      “ นายอภิชัย  ไกรนุกูล  
40 Thai Driver นายวิฑูรย์  กุลธวัชชัย  
41 The Nation นายคิงสลิ  ไชยรัตน์  
42 The Run นางสาวจงจิตต์  มงคลสิริฤตษ์  
43      “ นายสุธายุทธ  นาคปนคำ  
44 ตลาดรถ นายเมธัส เจริญอรุโณทัย  
45 Z TV นางสาววรวลัญช์  อาสว่าง  
46  Driveautoblog  นายพรหมมินทร์ งามจั่นศรี  
 47  โรดเรซซิ่ง  พลสิทธิ์ นาคใจเสือ  
48     นายสราวุธ คำศรี   

 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกหากไม่พบติดต่อ นางสาวหทัยชนก  ทองมณี  
ผจก. สมาคม tajathailand@gmail.com
โทร 08 9996 4666 line ID: nokie_kawjee

 

Related posts: