รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี


(ร่าง)ระเบียบการคัดเลือกรางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี
 THAILAND MOTORCYCLE OF THE YEAR  
สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย(สรยท)

 

ที่มา

จากนโยบายของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย(TAJA) ภายใต้การบริหารของนายยุทธพงษ์ ภาษี นายกสมาคมฯที่ต้องการให้สมาคมฯเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงต้องการให้มีส่วนนำเสนอข้อมูลเพื่อผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพ       ในฐานะประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์สำคัญของโลก และเพิ่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสายจักรยานยนต์  ดังนั้นจึงเห็นควรจัดทำโครงการคัดเลือกจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี เพื่อมอบรางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2018  โดยใช้ชื่อรางวัลว่า รางวัลรถจักรยานยนต์ ยอดเยี่ยมประจำปี2560หรือ THAILAND MOTORCYCLE OF THE YEAR 2017
หลักการและเหตุ

รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปีหรือ THAILAND MOTORCYCLE OF THE YEAR (ค.ศ.) คือ การคัดเลือกรถจักรยานยนต์ ยอดเยี่ยมในแต่ล่ะปีและมอบรางวัลแก่รถจักรยานยนต์ ที่มีคุณภาพมีการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีคุณค่าต่อผู้บริโภค  การมอบรางวัลเป็นไปตามเงื่อนไขและกติกา ดังนี้

 

ชื่อรางวัล

(ภาษาไทย) รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (พ.ศ.)

(ภาษาอังกฤษ) THAILAND MOTORCYCLE OF THE YEAR 2017 (ค.ศ.)

 

ประเภทรางวัล

เนื่องจากจักรยานยนต์มีความหลากหลาย ทั้งประเภท ขนาดและความจุกระบอกสูบ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐโดยกรมขนส่งทางบกได้กำหนด ทิศทางการจัดการ การใช้งานของจักรยานยนต์ ตามขนาดของความจุกระบอกสูบ  ดังนั้นรางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี จึงอิงการแบ่งประเภทรางวัลให้สอดคล้องกับระเบียบในอนาคต ดังนี้

ประเภทของรางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ

  1. รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (พ.ศ.)(ประเภทความจุกระบอกสูบเกิน 400 cc.)
    2.รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (ค.ศ.) ขนาดความจุไม่เกิน 400 cc .
    ในแต่ล่ะรางวัลไม่มีการแบ่งชนิดรถ (No categories) ดังนั้นรางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (พ.ศ.) จึงมีรางวัล รถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี เพียง 2 คันเท่านั้น

 

คุณสมบัติรถจักรยานยนต์ที่เข้าคัดเลือก(Qualify)

1.เป็นรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่(New Model)ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดในช่วง 12 เดือนก่อนที่จะได้รับรางวัล (เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ 1 ต.ค.-30 ก.ย.)
2.ความหมายของคำว่า”แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่” (Model Change) นับจากการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ( Official Launching)ของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคาขายอย่างเป็นทางการ
3.การrelaunch เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในสาระสำคัญ (โมเดล เยียร์MY update) ถือเป็นรถจักรยานยนต์ใหม่ที่เข้าคุณสมบัติ Qualifyด้วย
4.กรณีใดที่ไม่ชัดเจนให้อนุกรรมการเสนอความเห็นให้การบริหารสมาคมฯพิจารณา

อนุกรรมการดำเนินงาน

เพื่อให้เกิดระเบียบมาตรฐาน กรรมการบริหารสมาคมฯได้ จัดตั้งอนุกรรมการฯ มีหน้าที่จัดทำระเบียบและดำเนินการตัดสิน สรรหารายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติ และทำรายชื่อรถจักรยานยนต์ที่เข้าคัดเลือกเสนอต่อที่ประชุมสมาคมฯ

รายชื่ออนุกรรมการฯตัดสินครั้งที่1ประกอบด้วย
1.นายสมหมาย มังคละพุทธิภักดิ์  ประธานอนุกรรมการ
2.นายนายประวิต  ประศีนวินษา รองประธาน
3.นายพิสิษฐ์  ภาระก้านตรง กรรมการ
4.นายคิงส์ลี่  วิชยะสิงหะ   กรรมการ
5.นางสาวหทัยชนก  ทองมณี เลขานุการ

อนุกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้
(1)จัดทำระเบียบการคัดเลือกรางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี(THAILAND MOTORCYCLE OF THE YEAR )
(2) จัดเตรียมรายชื่อรถจักรยานยนต์ที่มีคุณสมบัติ (Qualify) เพื่อเข้ารับรางวัล
(3) คัดเลือกรายชื่อคณะกรรมการรอบตัดสิน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเห็นชอบ
(4) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เห็นคุณค่าของรางวัลเกียรติยศนี้

กรรมการและวิธีการตัดสิน
คุณสมบัติกรรมการ

1.เป็นสมาชิกสามัญสมาคมฯ
2.มีผลงานการทดสอบรถจักรยานยนต์ เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นที่ประจักษ์
3.เป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะสื่อมวลชนสายยานยนต์และจักรยานยนต์ 3 ปีต่อเนื่อง
4.อยู่ในรายชื่อประกาศรับรองการของสมาคมตามระเบียบ
5.มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียหรืออยู่ระหว่างถูกร้องเรียน

จำนวนกรรมการ

คณะกรรมการตัดสินรางวัล มาจากสื่อมวลชนสายจักรยานยนต์ผู้เชี่ยวชาญต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน

กฎการพิจารณาตัดสิน(Rule)

1.กรรมการตัดสินแต่รางวัล จะถือคะแนนคนล่ะเต็ม  25 คะแนนเท่ากัน
2.กรรมการ ต้องมอบคะแนนให้กับรถจักรยานยนต์ที่ดีที่สุด 10 คะแนนจำนวน 1 คันต่อหนึ่งรางวัล คะแนนที่เหลือให้กระจายไปยังรถจักรยานยนต์ที่มีคุณสมบัติตามลำดับ และเมื่อรวมคะแนนต้องครบจำนวน 25 คะแนน
3.ต้องไม่ลงคะแนนไปยังรถจักรยานยนต์คันอื่นเกินหรือเท่ากับ 10 คะแนน หลังจากมอบคะแนนให้รถที่ดีที่สุดแล้ว (คะแนนจะต้องเป็นจำนวนเต็มห้ามมีจุดทศนิยม)
4.กรรมการต้องลงคะแนนให้จักรยานยนต์อย่างน้อย 5 คัน
5.กรรมการต้องเขียนเหตุผลประกอบในการเลือกรถคันที่ให้ 10 คะแนน
6.กรณีคะแนนเท่ากันให้รถจักรยานยนต์ที่ได้คะแนนนั้นได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมด้วย
7.ยินยอมให้เปิดเผยเหตุผลรถที่ได้คะแนนสูงสุด หากสมาคมมีมติรอง

เกณฑ์การพิจารณา

ในการประเมินการคัดเลือกรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมเพื่อการเปิดกว้างและอิสระของกรรมการตัดสินแต่ล่ะคน และเพื่อสะท้อนความเป็นมืออาชีพ ในฐานะสื่อมวลชน ระเบียบการคัดเลือกฯจึงไม่มีการกำหนดหรือจัดกลุ่ม คะแนน เพียงแต่นำเสนอหัวข้อเพื่อเป็นแนวทางในการลงคะแนน ดังนี้ การออกแบบ,การขับขี่และควบคุม,สมรรถนะ,ความปลอดภัย,ความพึงพอใจของผู้ขับขี่นวัตกรรม,คุณค่าและความคุ้ม,การประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การประกาศผลรางวัล
ผลการลงคะแนนตัดสิน ให้กรรมการรวมคะแนนส่งผลคะแนนใส่ซองปิดผนึกให้นายกสมาคมฯ เป็นผู้เก็บรักษาผลการลงคะแนนจนกว่าจะประกาศผล

วันประกาศรางวัล
สมาคมฯจะประกาศผลรางวัล พร้อมเปิดเผยผลคะแนนของรถที่เข้ารอบสุดท้ายพร้อมกัน  โดยจะประกาศรางวัลอย่างเป็นทางการ ในงานแถลงผลการประกวด THAILAND MOTORCYCLE OF THE YEAR 2017 ประจำปี…ซึ่งในปีที่1 กำหนดประกาศผลรางวัลในวันศุกร์ที่ 23 มี.ค.2561 ณ.สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีฯ

เกี่ยวกับโลโก้(Logo)

กรรมการบริหารสมาคมได้มีนโยบายให้ออกแบบตราสัญลักษณ์  “รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (ค.ศ.THAILAND MOTORCYCLE OF THE YEAR 2017 โดยการจัดการประกวดออกแบบผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผลการประกวดผู้ได้รับรางวัลคือดีไซด์เนอร์” สาวิตร กวีนนท์” ดีไซด์เนอร์ผู้มีผลงานสะสมเงินรางวัลเป็นอันดับ 2 ของ เว็บไซต์Design24 hour.com

แนวคิดของตราสัญลักษณ์ ได้ออกแบบโดยเน้นความเรียบง่ายหรูหราทันสมัยมีความเป็นสากลใช้กราฟิกธงชาติไทย เป็นส่วนประกอบโทนสีน้ำเงิน-เทามีเอกลักษณ์โดดเด่นจดจำง่าย

**การตัดสินรางวัลฯถือเป็นสิทธ์ขาดของสมาคมฯและถือเป็นที่สิ้นสุด **สมาคมขอสงวนสิทธิ์  ไม่เปิดเผยคะแนนใดๆ ในระหว่างดำเนินการคัดเลือก
                                                                       
ผู้ร่างระเบียบ
                                                                    ยุทธพงษ์ ภาษี

                                                                    

                                                 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ เลขานุการ สมาคมฯ หทัยชนก  ทองมณี  โทร. 08 9996 4666 E-mail:Tajathailand@gmail.com