ทำเนียบสมาชิก

รายชื่อสื่อมวลชน ผู้เป็นสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) 


สมาชิกกิตติมศักดิ์

ชื่อ- สกุล สื่อ
กิตติมศักดิ์ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา  กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
กิตติมศักดิ์ นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์  สื่อสากล
กิตติมศักดิ์ นายจรวย  ขันมณี  ยานยนต์สแควร์
กิตติมศักดิ์ นายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ  VA&SON
กิตติมศักดิ์ นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์  กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
กิตติมศักดิ์ นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา  กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
กิตติมศักดิ์ นายรวิ โหลทอง  อินสไพร์
กิตติมศักดิ์ นายพินิต ทองสุข  www.thecarstune.com
กิตติมศักดิ์ นายวรพล สิงห์เขียวพงษ์ รายการวิทยุคัมภีร์รถ 101.5 FM.
กิตติมศักดิ์ นายรวิพล สุวรรณผ่อง  Motor Variety, TRS 99.5 MHz.
กิตติมศักดิ์ นายองอาจ  จรุงศรี  ยานยนต์สแควร์
กิตติมศักดิ์ นายถิรพร เนาว์ถิ่นสุข  นิตยสาร On The Road
กิตติมศักดิ์ นายวัชระ ธรรมศรี  พ่อมดรถยนต์, www.carwizard.co.th
กิตติมศักดิ์ นายยุทธพงษ์ ภาษี www.thaiautopress.com

 


 

สมาชิกสามัญ

  ชื่อ- สกุล สื่อ เลขสมาชิก
นาย กรกิต กสิคุณ ฐานเศรษฐกิจ 103
นาย กฤษฎา  อารีย์เจริญ MediaThailand.net 252
นาย กฤษพล  จุลโลบล Autovision & Travel 304
นางสาว กษิรา ศรีสุวรรณ รายการ Motor World 188
นาย ก้องเกียรติ  ศรีทับทิม www.thecarstune.com 238
นางสาว กัญญณัช กินนารี D CAR Magazine 102
นาย กันต์  เย็นสบาย C MAX CAR 197
นาย กันตธรรม ราชวัลลภานุสิษฐ์ SAFE SAVE DRIVE 57
นาย กันย์ ฉันทภิญญา AUTO JAM TV 21
นางสาว กาญจนา สัตยไพศาล เดอะไซเคิล, เดอะไซเคิลออนแอร์,
Autospeedworld.com
279
นาย กิตติ์ธเนศ  ตั้งสิริธนนันท์ เดลินิวส์ ออนไลน์ 246
นาย กิตติศักดิ์ ไพศาลธนจิตร ออโต้วาไรตี้ 207
นาย เกรียงศักดิ์ ปันสม ฟอร์มูล่า 305
นาย เกียรติสยาม เกิดทรัพย์ แหล่งรถยนต์, drivingplace.com 56
นาย ขจรศักดิ์ ลอย Bangkok Post 138
นาย ขวัญกันทรลักษ์ พลเยี่ยม www.banmuang.co.th 185
นางสาว ขวัญลดา พิมพ์บัณฑิต Autivision&travel, Autovisionmag.com 241
นาย คฑาทอง ไวทยานนท์ สยามกีฬา, เส้นทางยานยนต์ 134
นาย คิงสลี ไชยรัตน์ วิชยะสิงหะ นสพ.เดอะเนชั่น 129
นางสาว จงจิตต์  มงคลสิริฤกษ์ นิตยสาร เดอะรัน 15
นาย จินดา  ลัยนันท์ ฟอร์มูล่า 118
นางสาว จิระวรรณ  ถนัดช่างแสง Smart Drive FM89.5, motorsport.com,
carlifeway.com
258
นาย จิรัฐชัย สุนทรวิภาต CarallStyle.com 141
นางสาว จิราพร ศรีอำไพ  2FAST magazine 303
นาย จีรศักดิ์  สุวรรณพืช รายการวิทยุ Car for Life 137
นางสาว จุฑามาศ ไชยวรรณ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 270
นางสาว จุฑามาศ สุภณชัย incarsmagazine,incarsmagazine.com 183
นางสาว จุฑารัตน์  อุ้มญาติ รายการ Motor Running, myautotrend.com 18
นาย เจษฎายุทธ์ ณรงค์น้อย นิตยสาร เดอะรัน 14
นาย เจษฏา วงศ์พานิช รายการ Z-TV 153
นาย เฉลิมพงศ์ วงษ์ฉิม รายการAutomedia Radio 31
นาย ชญาพน เอกฉัตร์ a car magazine 306
นาย ชนกันต์ พลจันทึก Joinalifethailand.com 75
นาย ชลัคร ช่วยชู checkraka.com 139
นาย ชัชรินทร์ วงศ์สงวน AUTOTHAISTYLE.COM 62
นาย ชัยวัฒน์  สนไธสง MediaThailand.net 251
นาย ชาลี เชนส้ม รายการ Motor Running 67
นาย ชุมพล ณ ตะกั่วทุ่ง นิตยสาร Golf Digest  52
นาย ไชยรัตน์ ไพศาลธนจิตร ออโต้วาไรตี้ 159
นางสาว ณภาภัช มีแวว motor radio FM97 307
นาย ณรงค์เดช ปริญญาชัยศักดิ์ WHATCAR? Thailand 308
นาย ณวินท์ ยาศรี นิตยสาร In for life 276
นาย ณัฐเทพ เผ่าจินดา autoworldthailand.com 64
นางสาว ณัฐนันท์ เสริมกิจเสรี Joinalifethailand.com 77
นาย ณัฐพล จีระมงคลกุล GrandPrix 160
นาย ณัฐพล เดชสิงห์ GrandPrix Online 84
นาย ณัฐพล เผ่าจินดา สยามกีฬา, siamsport.co.th 106
นาง ณัฐพัชร์ อัครพรพูนผล realtimecarmagazine 309
นาย ณัฐวุฒิ บุญฉลวย เส้นทางยานยนต์, mo-emag.com 194
นาย ณัฐเวช ยอดแสง carinner 115
นางสาว ณิชกาญจน์ เกยอินทร์ thaiautopress.com 310
นาย ดินทรรัตน์ บุญฉลวย เส้นทางยานยนต์, mo-emag.com 44
นาย เดชพันธุ์ นามบุญสิงห์พล นิตยสาร Torque 69
นาย เดชา  ไกรศิริเดชา ผู้สื่อข่าวอิสระ 20
นาย ตระกูล ลินทมิตร MassAutoCar 230
นาย เตมีย์  ลิ้มตระกูล incarsmagazine,incarsmagazine.com 163
นาย ไตรวุธ วีรานนท์ ดีคาร์ แมกกาซีน, โชว์รูมออนแอร์ 311
นาย ทนง แซ่เล้า ไซเคิลโรด 221
นาย ทนญชัย นิ้มสุนทร  www.togetherdriven.com 171
นาย ทฤษฎี วีระพงษ์ www.motorforward.com 312
นางสาว ทัศนียา ไกรศิริเดชา Autospinn.com 74
นาย ธนวัฒน์ บรรลุกิจ แหล่งรถยนต์ 34
นาย ธนสาร เสาวมล ฟอร์มูล่า, 4WHEELS, autoinfo 117
นาย ธนัญชัย ยอดธรรมมา autoliketv 87
นางสาว ธมนรัชต์ ยงพรพาณิชย์ TORQUE 313
นาง ธัญชนก บรรลุกิจ caralltime.com 35
นาง ธัญญลักษณ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กลับให้ได้ไปให้ถึง, caronline.net 81
นาย ธานินท์  ศรีชูเปี่ยม MediaThailand.net 253
นาง ธิดารัตน์ ลอย Astv ผู้จัดการรายวัน 47
นางสาว ธีรดา  เงินเจริญ benewsonline.com 256
นาย ธีรวัฒน์  ดุรงค์กวิน นสพ.ผู้จัดการ 360, MGR Online 16
นาย ธีระโชติ คงทน รายการ Gpsเส้นทางfocus 68
นาย นนท์ธีร์ นุตกุล restmetalk.com 226
นาย นพพร ณรงค์น้อย นิตยสาร The Run 280
นางสาว นรินทร โชติภิรมย์กุล นสพ.ไทยโพสต์ 123
นางสาว นัทน์นลินทน์ สมปราชญ์ www.togetherdriven.com 314
นาย นัทภัค หิรัญรัตน์ Autospeedworld.com 277
นาย นิติ โมราวรรณ นสพ.แนวหน้า 61
นางสาว นิรดา จุลโลบล นิตยสาร Autovision & Travel 59
นางสาว นุสรา  เงินเจริญ ฟอร์มูล่า 111
นาย ปฐพี ชูมณี Two Wheels Action 224
นาย ปรม พวงงาม www.carzanova.com 100
นาย ประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์ WHATCAR? Thailand 315
นาย ปฤษฎี  หลวงยศ กรังด์ปรีซ์ แชนแนล 101
นาย ปัญญาเดช ฉิมพาลี เซียนมอเตอร์ไซค์ 316
นาย ปาณ์นพ  ศิลปี Joinalifethailand.com 237
นางสาว ปาร์จารีย์ ทัศนชลีจิระโชติ สื่อสากล 116
นาย ปิยวัฒน์ จิตมา นิตยสาร Autovision & Travel 60
นาย ปิยะ มีทรัพย์ไพบูลย์ www.motorforward.com 40
นาง ปิยะนารถ สิงห์เขียวพงษ์ รายการวิทยุคัมภีร์รถ 101.5 FM. 302
นาย เปรมยุพล นามบุญสิงห์พล นิตยสาร Torque 70
นาย เปรมศักดิ์ เพียรพานิชย์ กลับให้ได้ไปให้ถึง, caronline.net 66
นาย พงศ์พันธ์ รัมมะเกตุ realtimecarmagazine 317
นาย พรหมมินทร์  งามจั่นศรี www.Driveautoblog.com 229
นาย พลพัต สาเลยยกานนท์ โพสต์ ทูเดย์ 155
นาย พลสิทธิ์ นาคใจเสือ โรดเรซซิ่ง 192
นาย พลสิทธิ์ อุชชิน รายการ ต-คนรักรถ, carvarity.com 83
นาย พลัฏฐ์  นิธากรณ์ เส้นทางยานยนต์ 23
นางสาว พิชญ์สินี  มีชำนะ MaximumSpeed 234
นาย พิเชษฐ์ แจ่มกระทึก SAFE SAVE DRIVE FM89.5,
lifestyle224.com
43
นาย พิตรพิบูล อภิสรเมธาสิทธิ์ MO-EMAG 318
นาย พิสิษฐ์  นารถมณี Two Wheels Action 319
นาย พิสิษฐ์ ภาระก้านตรง  2FAST magazine 239
นาย พีรพัชร หุนสวัสดิ์ www.Autospinn.com 267
นาย พุฒิเชฎฐ์ ตรงซื่อสัตย์ gothyudrive.com 184
นาย พุฒิพัฒน์  สุริยะธัญสิริ รายการ Auto World ททบ.5 1
นาย พุทธิ ผาสุก Grandprix Online 170
นาย ไพรัช จันทรวิเศษ  Auto Motor TV, Autoworldthailand.com 187
นางสาว ภัชรี เอกฉัตร์ นิตยสาร A car, acarnewsonline.com 33
นาย ภาคภูมิ ภู่กาญจน์ นสพ.แนวหน้า 204
นาย ภิญโญ จันทร์เพชร์ นิตยสาร motorcross 94
ร.ต. ภีมสินี รัตน์อ่อน www.carzanova.com 294
นาย ภูวนาถ  เผ่าจินดา automotor TV, autoworldthailand.com 121
นาย มณฑล   วงษ์โซ รายการ Z-TV 272
นาย มนต์ชัย สว่างศรี Thai Testdrive 217
นาย มนตรี  แซ่หุ่น Auto World 249
นางสาว มัณฑนา  เชตุวัลลภกุล AUTOINDY.NET 227
นาย เมธัส เจริญอรุโณทัย www.carrushome.com 95
นาย ยศกรวิศรุต  เจริญเตชาพันธ์ Two Wheels Action 219
นาย ยุทธศักดิ์ กลิ่นมาลา autospeedz.com 236
นาย รชฎ สุวรรณรัตน์ Showroom on air 202
นาย รติ ปานทอง  GT-R maxx on wave, GTRMAXX.COM 203
นาย รังสรร  ทองภู In marketing, inmarketingnews 32
นางสาว รัตนา ภู่มาก MaximumSpeed 233
นางสาว รุ่งรัตน์  ขวัญชื้น รายการ GPS เส้นทางโฟกัส 13
นางสาว ฤติมา จุลโลบล Autovisionmag.com 161
นาง ลักษณา แตงร่มใบ นิตยสาร In for life 275
นาย ลิขิต น้าประเสริฐ 4WHEELS 127
นางสาว วงศ์สุภัทร์ คงสวัสดิ์ www.Autospinn.com 285
นาย วชิระ  เรืองมาลัย A Car, acarnewsonline 79
นางสาว วนิดา  มานิดสรา ไรเดอร์คลับ 244
นางสาว วนิตดา อมรวัฒนา เซียนมอเตอร์ไซค์ 320
นาย วรชัย ปัญญาแพง ออโต้มีเดีย 289
นาย วรณัฐพล เพิ่มสันเทียะ GPS เส้นทางโฟกัส 297
นางสาว วรพร บัวขาว benewsonline.com 321
นาย วรพล ลิ่มศิริวงศ์ Autospeedworld.com, nexttechdrive.com 278
นางสาว วรวลัญช์ อาสว่าง รายการ Z-TV 271
นาย วรัญญู ยอดพรหม reviewrodmai.com 7
นาย วริษฐ์  เลิศพัชรพิบูล Auto motor TV 231
นาย วโรดม อิ้วลันตา checkraka.com 37
นางสาว วสุมดี พฤกษฎาจันทร D CAR Magazine 322
นางสาว วัชราภรณ์ ภัทรานุกรม รายการ motorworld 88
นาย วิฑูรย์  กุลธวัชชัย สยามกีฬา, auto time, siamsport 22
นาย วิทิต  สุนทรสุข www.auto-thailand.com 11
นาย วินิจจัย ชลานุเคราะห์ automotor TV 281
นาย วิริยะ บุญเทศ WWW.ISPEEDEGAZINE.COM 300
นางสาว วิริยา บุญเทศ WWW.ISPEEDEGAZINE.COM 125
นาย วิโรจน์  ธัญญหาญ Showroom On Air 19
นาย วีรวิชญ์ ช้างแรงการ ไรเดอร์ส คลับ 193
นาย วีระพงษ์  พุ่มผกา motor radio FM97 131
นางสาว วีรียา สิงห์เวียง www.ladydrivethailand.com 211
นางสาว วุฒิณี ทับทอง ประชาชาติธุรกิจ 157
นาย ศรัณรัฐ เปรมศรี Speed X On Air 55
นางสาว ศศิธันณ์ แมลงภู่ Autovision&Travel 162
นาย ศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์ รายการ Autolike TV, AutolikeTV.com 124
นาย ศักดิ์สิทธิ์ พัฒนพิบูล top car, เส้นทางยานยนต์, MO-E Mag 323
นางสาว ศิราณี  วงษ์โซ รายการ Z-TV 154
นาย สนวัตร  สุนทรกรัณย์ สยามรัฐรายวัน, car on TV 136
นาย สมชาย เกตุหอม D CAR Magazine 324
นาย สมชาย พรหมหนู นสพ.ออโต้พรีวิว 73
นาย สมบัติ วัฒนวิไลกุล Smart Drive FM89.5, motoroops.com,
carlifeway.com
39
นาย สมวิน จิรศักดิ์อานนท์ นิตยสาร EVO 133
นาย สมศักดิ์  เชาว์รังสรร รายการ Automedia Radio live 28
นาย สมศักดิ์  มีลือการ คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง 4
นาย สมหมาย มังคละพุทธิภักดิ์ BIKER 107
นาย สยาม สิทธิศาสตร์ AutoNews&SoundTune 140
นาย สราวุธ คำศรี นิตยสาร ตลาดรถ 78
นางสาว สริตา โรจน์วัฒนวงศ์ BIZTOSUCCESS.COM 63
นางสาว สลิล ละครลี www.Autofreestyle.com 143
นาย สายชล อรรถาเวช ฟอร์มูล่า 166
นาย สารฑูล สักการเวช thaiautolive.com 54
นาย สินธุ์ชัย ภมรพล นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 132
นาย สิริพันธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา THE BIKE 9
นาย สุกิจ เลิศธนะแสงธรรม www.autodeft.com 172
นางสาว สุชาดา ผู้รักสงบ a car magazine 298
นางสาว สุชารัตน์ ธานิศธนพัฒน์ www.ladydrivethailand.com 325
นาย สุทธิชัย เตียวยืนยง ข่าวสด 186
นาย สุทธินันท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา The Bike 247
นางสาว สุทธิสา  สวัสดิ์ถึก นิตยสาร ตลาดรถ 260
นาย สุเทพ อนันต์  www.mo-emag.com 326
นาย สุธายุทธ นาคปนคำ The Run 169
นางสาว สุธารัตน์  หิรัญภิงคา Two Wheels Action 327
นางสาว สุธาสินี รัตนพันธ์ รายการ Z-TV 292
นาย สุธี โตเกสร www.Autofreestyle.com 142
นาย สุพัฒน์ นาคฤทธิ์ motormillionaire.com 110
นาย สุภรณ์ ถาวรนิธิ www.AUTOINDY.NET 99
นางสาว สุภัคตรา ผ่าผล D CAR Magazine 328
นาย สุเมธ เศษกระโทก realtimecarmagazine 329
นาย สุรชัย มณีมหานนท์ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 212
นาย สุรพล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา นสพ.มติชน 122
ว่าที่ร.ต.หญิง สุรีย์ภรณ์ แซ่เตียว GPS เส้นทางโฟกัส 284
นาย สุวัจชัย อินทร์แก้ว คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง 181
นาย สุวัฒน์ ทับพันธ์  www.mo-emag.com 36
นาย สุวิวัฒน์ อัครพรพูนผล realtimecarmagazine 330
นาย เสฎฐกรณ์ วรรณศิริวิศาล auto.co.th 331
นาย อทิติ ศศิโรจน์ CARALLSTYLE 128
นาย อนันต์  ปั้นคุ้ม อินไซต์มอเตอร์เรซซิ่ง 262
นาย อนุชา ใจเปี่ยม Mediathailand.net 223
นาย อภิชัย ไกรนุกูล นสพ.สยามรัฐ 164
นาย อภิวัฒน์ชัย ทองวิวัฒน์ WWW.ISPEEDEGAZINE.COM 301
นาย อมร พวงงาม นสพ.ประชาชาติธุรกิจ 41
นาย อรรครินทร์ ห้องดอกไม้     ผู้จัดการรายวัน, manager.co.th 199
นางสาว อรอุมา แก้วชู รายการ GPS เส้นทางโฟกัส 17
นางสาว อริสรา อุ้มญาติ Motor Running 332
นางสาว อังคณา  มะพล www.autosawasdee.com 58
นางสาว อัจฉรา  เงินเจริญ benewsonline.com 257
นาย อัฐฒา  นายเรือ SAFE SAVE DRIVE FM89.5, lifestyle224.com 126
นาย อาทิตย์ ทับมาโนช realtimecarmagazine 333
นาย อานันท์  จูกอ รายการ GPS เส้นทางโฟกัส 80
นาย เอกชัย  ขำขนิษฐ autoworldthailand.com 3
นาย เอกรินทร์ อัสดรธีรยุทธ์ นสพ.ดอกเบี้ยธุรกิจ 76
นาย เอกลักษณ์  สูยะศุนานนท์ ฟอร์มูล่า 114

 

ใบสมัคร-ต่ออายุ สมาชิก.pdf (16 downloads)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
E-Mail : tajathailand@gmail.com
Tel : 0 2043 5958
Mobile : 06 1223 7516