รายชื่อสื่อมวลชน ผู้เป็นสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) 


สมาชิกกิตติมศักดิ์

 

     
  กิตติมศักดิ์ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
  กิตติมศักดิ์ นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ สื่อสากล
  กิตติมศักดิ์ นายจรวย  ขันมณี ยานยนต์สแควร์
  กิตติมศักดิ์ นายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ VA&SON
  กิตติมศักดิ์ นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
  กิตติมศักดิ์นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
  กิตติมศักดิ์ นายรวิ โหลทอง อินสไพร์
  กิตติมศักดิ์ นายพินิต ทองสุข www.thecarstune.com
  กิตติมศักดิ์ นายวรพล สิงห์เขียวพล รายการวิทยุคัมภีร์รถ 101.5 FM.
  กิตติมศักดิ์นายรวิพล สุวรรณผ่อง Motor Variety, TRS 99.5 MHz.
  กิตติมศักดิ์ นายองอาจ  จรุงศรี ยานยนต์สแควร์
  กิตติมศักดิ์ นายถิรพร เนาว์ถิ่นสุข นิตยสาร On The Road
  กิตติมศักดิ์ นายวัชระ ธรรมศรี พ่อมดรถยนต์

 

สมาชิกสามัญ

1.            นายพุฒิพัฒน์  สุริยะธัญสิริ รายการ Auto World ททบ.5
2.            นายอรรคพล  สุทธะพินทุ www.AutoVariety.com
3.            นายเอกชัย  ขำขนิษฐ นิตยสาร AutoBild
4.            นายสมศักดิ์  มีลือการ คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
5.            นายประเสริฐ  แสงอิ่ม   รายการ Hotline Thailand
6.            นายประวิทย์  แจ่มสมบูรณ์ รายการ Hotline Thailand
7.            นายวรัญญู ยอดพรหม นิตยสาร Transport
8.            นายไชยวัฒนา อุดมสุขสันติ นิตยสาร กรังด์ปรีซ์
9.            นายสิริพันธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นิตยสาร สมาร์ทไรเดอร์
10.       นายสฤษฏเกียรติ  แจ่มสมบูรณ์ รายการ Hotline Thailand
11.       นายวิทิต  สุนทรสุข www.auto-thailand.com
12.       นายสุภัทร  ทิสาพงศ์ นิตยสาร Motormart
13.       นางรุ่งรัตน์  ขวัญชื้น รายการ GPS เส้นทางโฟกัส
14.       นายเจษฎายุทธ์ ณรงค์น้อย นิตยสาร เดอะรัน
15.       น.ส.จงจิตต์  มงคลสิริฤกษ์ นิตยสาร เดอะรัน
16.       นายธีรวัฒน์  ดุรงค์กวิน นสพ.ผู้จัดการ 360
17.       น.ส.อรอุมา แก้วชู รายการ GPS เส้นทางโฟกัส
18.       น.ส.จุฑารัตน์  อุ้มญาติ รายการ Motortime Thailand
19.       นายวิโรจน์  ธัญญหาญ Showroom On Air
20.       นายเดชา  ไกรศิริเดชา ผู้สื่อข่าวอิสระ
21.       นายกันย์ ฉันทภิญญา AUTO JAM TV
22.       นายวิฑูรย์  กุลธวัชชัย นิตยสาร ThaiDriver
23.       นายพลัฏฐ์  นิธากรณ์ นิตยสาร AutoBild
24.       นายระชา  โหลทอง นิตยสาร ThaiDriver
25.       นายอนรรฆ อะมะลิสเสถียร รายการ Motor Radio
26.       นายกานต์  รัชชะกิตติ รายการAutomedia Radio
27.       นายเมธี  เตชะชัยวงศ์ รายการAutomedia Radio
28.       นายสมศักดิ์  เชาว์รังสรรค์ รายการAutomedia Radio
29.       นางสาวชนิดา เชาว์รังสรรค์ รายการAutomedia Radio
30.       นางสาวชลธิชา เชาว์รังสรรค์ รายการAutomedia Radio
31.       นายเฉลิมพงศ์ วงษ์ฉิม รายการAutomedia Radio
32.       นายรังสรร  ทองภู In marketing
33.       น.ส.ภัชรี เอกฉัตร์ นิตยสาร A car
34.       นายธนวัฒน์ บรรลุกิจ นิตยสาร ดีคาร์
35.       นางธัญชนก บรรลุกิจ นิตยสาร ดีคาร์
36.       นายสุวัฒน์ ทับพันธ์  mo-emag.com
37.       นายวโรดม อิ้วลันตา นิตยสาร Thaidriver
38.       นายปกรณ์ สุขสำราญ นิตยสาร Pickup Performance
39.       นายสมบัติ วัฒนวิไลกุล มีเดีย อะเลิร์ท
40.       นายปิยะ มีทรัพย์ไพบูลย์ www.motorforward.com
41.       นายอมร พวงงาม นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
42.       นายพัชระ ผ่องพัฒน์ www.iamcar.net
43.       นายพิเชษฐ์ แจ่มกระทึก SAFE SAVE DRIVE
44.       นายดินทรรัตน์ บุญฉลวย www.mo-emag.com
45.       นายวสนันท์ ภูตระกูล รายการ Motor time Thailand
46.       นายธนันท์รัฐ กุลวัฒนธเนษฐ์ รายการ Motor time Thailand
47.       นางธิดารัตน์ ลอย Astv ผู้จัดการรายวัน
48.       นายปเนต มณีฉาย นิตยสาร Superbike
49.       นายศาตพันธุ์ คันธา นิตยสาร Evo
50.       นายวโรดม เจริญหิรัญ Autospinn.com
51.       น.ส.รินทร์รฐา วัชระธรรมศักดิ์ เช็คราคาดอทคอม
52.       นายชุมพล ณ ตะกั่วทุ่ง Golfer online
53.       น.ส.นภาพร ไชยสิทธ์ Speed X On Air
54.       นายสารฑูล สักการเวช mo-emag.com
55.       นายศรัณรัฐ เปรมศรี Speed X On Air
56.       นายเกียรติสยาม เกิดทรัพย์ นิตยสาร แหล่งรถยนต์
57.       นายกันตธรรม ราชวัลลภานุสิษฐ์ Auto world tv
58.       นางสาวอังคณา มะพล Motor Radio
59.       น.ส.นิรดา จุลโลบล นิตยสาร Autovision & Travel
60.       นายปิยวัฒน์ จิตมา นิตยสาร Autovision & Travel
61.       นายนิติ โมราวรรณ นสพ.แนวหน้า
62.       นายชัชรินทร์ วงศ์สงวน AUTOTHAISTYLE.COM
63.       น.ส.สริตา โรจน์วัฒนวงศ์ BIZTOSUCCESS.COM
64.       นายณัฐเทพ เผ่าจินดา นิตยสาร Auto bild
65.       นายทัศนะ ผลิศักดิ์ นิตยสาร แหล่งรถยนต์
66.       นายเปรมศักดิ์ เพียรพานิชย์ www.caronline.net
67.       นายชาลี เชนส้ม รายการ Motor time Thailand
68.       นายธีระโชติ คงทน รายการ Gpsเส้นทางfocus
69.       นายเดชพันธุ์ นามบุญสิงห์พล นิตยสาร Torque
70.       นายเปรมยุพล นามบุญสิงห์พล นิตยสาร Torque
71.       นายอาณัติ สมใจ นิตยสาร Torque
72.       นายวิชัย คำใสขาว Auto world TV
73.       นายสมชาย พรหมหนู นสพ.ออโต้พรีวิว
74.       น.ส.ทัศนียา ไกลศิริเดชา กรังด์ปรีซ์  แชนแนล
75.       นายชนกันต์ พลจันทึก Joinalifethailand.com
76.       นายเอกรินทร์ อัสดรธีรยุทธ์ นสพ.ดอกเบี้ยธุรกิจ
77.       น.ส.ณัฐนันท์ เสริมกิจเสรี Joinalifethailand.com
78.       นายสราวุธ คำศรี นิตยสาร ตลาดรถ
79.       นายวชิระ  เรืองมาลัย นิตยสาร A Car
80.       นายอานันท์  จูกอ รายการ GPS เส้นทางโฟกัส
81.       นางธัญญลักษณ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา www.caronline.net   
82.       นายพิสันต์  อิทธิวัฒนกุล www.autospinn.com
83.       นายพลสิทธิ์ อุชชิน รายการ ต-คนรักรถ
84.       นายณัฐพล เดชสิงห์ กรังด์ปรีซ์
85.       นายประพงษ์ ไม้เจริญ สื่อสากล
86.       นายเจริญ สระใหญ่ สื่อสากล
87.       นายธนัญชัย ยอดธรรมมา รายการ ออโต้ไลค์
88.       น.ส.วัชราภรณ์ ภัทรานุกรม รายการ motorworld
89.       น.ส.ณิชากรณ์ โพธิพล Motoring
90.       น.ส.วรนิษฐา โคตรคำตา Motoring
91.       นายสุวิศิษฐ์ ศุภาคม รายการ motorsport th
92.       นายชัยยันต์ ฤทธิ์ดอน Motoring
93.       นางอภิญลักษณ์ ปัญจะ In marketing
94.       นายภิญโญ จันทร์เพชร์ นิตยสาร motorcross
95.       นายเมธัส เจริญอรุโณทัย www.carrushhome.com
96.       นายสุรเชษฐ์ กิมจีน นิตยสาร GT-R
97.       นายณัฐยศ ชูบรรจง www.autodeft.com
98.       น.ส.ชลิดา สิงห์วัฒนไพจิตร ไทยรัฐออนไลน์
99.       นายสุภรณ์ ถาวรนิธิ www.AUTOINDY.NET
100.  นายปรม พวงงาม www.carzanova.com
101.  นายปฤษฏี หลวงยศ กรังด์ปรีซ์ออนไลน์
102.  น.ส.กัญญณัช กินนารี (นุช) นิตยสาร C MAX CAR
103.  นายกรกิต กสิคุณ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
104.  นายเกรียงศักดิ์ กลิ่นจุ่น นสพ.ยวดยาน
105.  นายจิรวิทย์ โกมุทธพงษ์ นิตยสาร Option Thailand
106.  นายณัฐพล เผ่าจินดา นิตยสาร Option Thailand
107.  นายสมหมาย มังคละยุทธ์ภักดิ์ สยามสปอร์ต
108.  นายกฤตรัตน์ จันทร์วิเชียร นิตยสาร Motocross  
109.  นายทิ ทิสาพงศ์ นิตยสาร Motor Mart
110.  นายสุพัฒน์ นาคฤทธิ์ รายการ Go Like TV
111.  น.ส.นุสรา  เงินเจริญ สื่อสากล
112.  น.ส.นพนิจ  แจ้งสุข สื่อสากล
113.  น.ส.ธนธรณ์ โอฬาริกสกุล สื่อสากล
114.  นายเอกลักษณ์  สูยะศุนานนท์ สื่อสากล
115.  นายณัฐเวช ยอดแสง carinner.com
116.  น.ส.ปาร์จารีย์ ทัศนชลีจิระโชติ สื่อสากล
117.  นายธนสาร เสาวมล สื่อสากล
118.  นายจินดา  ลัยนันท์ สื่อสากล
119.  นายวิธวินท์ ไตรพิศ สื่อสากล
120.  นายศุภสรรค  สิทธิกล สื่อสากล
121.  นายภูวนาถ  เผ่าจินดา นิตยสาร ออโต้บิลด์
122.  นายสุรพล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา นสพ.มติชน
123.  นางสาวนรินทร โชติภิรมย์กุล นสพ.ไทยโพสต์
124.  นายศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์ รายการ ออโต้ไลค์ทีวี
125.  นางสาววิริยา บุญเทศ WWW.ISPEEDEGAZINE.COM
126.  นายอัฐฒา  นายเรือ รายการ SAFE SAVE DRIVE 89.5FM
127.  นายลิขิต น้าประเสริฐ สื่อสากล
128.  นายอทิติ ศศิโรจน์ CARALLSTYLE.COM
129.  นายคิงสลี ไชยรัตน์ วิชยะสิงหะ นสพ.เดอะเนชั่น
130.  นายยุทธพงษ์ ภาษี www.thaiautopress.com
131.  นายวีระพงษ์  พุ่มผกา มอเตอร์เรดิโอ, autosawasdee.com
132.  นายสินธุ์ชัย ภมรพล นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
133.  นายสมวิน จิรศักดิ์อานนท์ นิตยสาร EVO
134.  นายคฑาทอง ไวทยานนท์ นสพ.สยามกีฬา
135.  นายบุญมา นาวาทอง คอลัมนิสต์, รายการวิทยุ
136.  นายสนวัตร  สุนทรกรัณย์ สยามรัฐรายวัน
137.  นายจีรศักดิ์  สุวรรณพืช รายการวิทยุ Car for Life
138.  นายขจรศักดิ์ ลอย บางกอกโพสต์
139.  นายชลัคร ช่วยชู Option Thailand
140.  นายสยาม สิทธิศาสตร์ AutoNews&SoundTune
141.  นายจิรัฐชัย สุนทรวิภาต CarallStyle.com
142.  นายสุธี โตเกสร Autofreestyle.com
143.  นางสาวสลิล ละครลี www.Autofreestyle.com
144.  นางสาวอังคณา  มะพล www.autosawasdee.com
145.  นายสุพิศลย์ หวังเจริญ V.A.& SON
146.  นายนที เมืองเย็น V.A.& SON
147.  นายนนท์ เมืองเย็น V.A.& SON
148.  นายสุทธิพงษ์ มีมาก V.A.& SON
149.  นายสุรชัย แสนแก้ว V.A.& SON
150.  นางสาวอรุณรัตน์ ศิรวุฒินานนท์ Autocar Thailand
151.  นายต่อตระกูล มานวิศิษฎ์ Autocar Thailand
152.  นางสาวณิชากร โพธิผล มอเตอร์ริ่ง
153.  นายเจษฏา วงศ์พานิช รายการ Z-TV
154.  นางสาวศิราณี วงศ์โซ รายการ Z-TV
155.  นายพลพัต สาเลยยกานนท์ โพสต์ พับลิชชิ่ง
156.  นายนิติ โมราวรรณ นสพ.แนวหน้า
157.  น.ส.วุฒิณี ทับทอง นสพ.ประชาชาติ
158.  นายกิตติพงษ์ ศรีเจริญ นสพ.ข่าวสด
159.  นายไชยรัตน์ ไพศาลธนจิตร เธาซันไมล์
160.  นายณัฐพล จีระมงคลกุล กรังด์ปรีซ์
161.  น.ส.ฤติมา จุลโลบล Autovision
162.  น.ส.ศศิธันณ์ แมลงภู่ Autovision
163.  นายเตมีย์  ลิ้มตระกูล www.Incarsmagazine.com
164.  นายอภิชัย ไกรนุกูล นสพ.สยามรัฐ
165.  นายวรณัฐพล เพิ่มสันเฑียะ (หนึ่ง) GPS เส้นทางโฟกัส
166.  นายสายชล อรรถาเวช สื่อสากล
167.  นายดำรัส คุณมี รายการ AutoWorld TV
168.  น.ส.นัชชา เพ็ญศรี พี.เอ็ม.พีบลิชชิ่ง
169.  นายสุธายุทธ นาคปนคำ The Run
170.  นายพุทธิ ผาสุก กรังดร์ปรีซ์ นิวส์
171.  นายทนญชัย นิ้มสุนทร เธาซันไมล์
172.  นายสุกิจ เลิศธนะแสงธรรม autodeft.com
173.  นายกฤชฌา สนิทตันสกุล เธาซันไมล์
174.  น.ส.สุดาภรณ์ ไกรแก้ว สื่อสากล
175.  นายอนุสนธิ์ ชัยพงค์ Gps เส้นทางโฟกัส
176.  น.ส.อมรรัตน์ อุ่นเรือน  Gps เส้นทางโฟกัส
177.  น.ส.อังสุณี เวทยนุกูล Autobild
178.  น.ส.สุนันทา ลียวนิช Autobild
179.  น.ส.ณีรณัฐ เผ่าจินดา Autobild
180.  น.ส.รัศมี สมานญาติ Autobild
181.  นายสุวัจชัย อินทร์แก้ว คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
182.  นายสมบูรณ์ คัมถึก กรังด์ปรีซ์
183.  น.ส.จุฑามาศ สุภณชัย incarsmagazine.com
184.  นายพุฒิเชฎฐ์ ตรงซื่อสัตย์ นิตยสาร รถวันนี้ 
185.  นายขวัญกันทรลักษณ์ พลเยี่ยม ไม่ระบุสังกัด
186.  นายสุทธิชัย เตียวยืนยง นสพ.ข่าวสด
187.  นายไพรัช จันทรวิเศษ  Autobuild
188.  น.ส.กษิรา ศรีสุวรรณ รายการ Motor World
189.  น.ส.ชุดากานต์ ลี้ไตรรงค์ AutoCar Thailand
190.  นายสาคริส เพ็ชรสุขุม เธาซันไมล์
191.  น.ส.ชุติมณฑน์ วิชิตมงคลชัย เธาซันไมล์
192.  นายพลสิทธิ์ นาคใจเสือ โรดเรซซิ่ง
193.  นายวีรวิชญ์ ช้างแรงการ ไรเดอร์ส คลับ
194.  นายณัฐวุฒิ บุญฉลวย www.mo-emag.com
195.  นายอัษฏาวุธ อาสาสรรพกิจ AutoCar Thailand
196.  นายจักรพงษ์ จันทุดม พ่อมดรถยนต์
197.  นายกันต์ เย็นสบาย C Max CAR
198.  นายกิตติศักดิ์ ด้วงพิมพ์ กรังด์ปรีซ์
199.  นายอรรครินทร์ ห้องดอกไม้     ผู้จัดการรายวัน
200.  นายอาณัติ สุทธิบุตร. www.car2day.com
201.  นายวีรยุทธ์ ศรีสุริยกานนท์  นิตยสาร เทคนิคแต่งรถ
202.  นายรชฎ สุวรรณรัตน์ Showroomonair.com
203.  นายรติ ปานทอง  นิตยสาร GT-R
204.  นายภาคภูมิ ภู่กาญจน์ นสพ.แนวหน้า
205.  นายจักรวาล โกไศยกานนท์ เธาซันไมล์
206.  นายวรุตม์ อินทรอภัย เธาซันไมล์
207.  นายกิตติศักดิ์ ไพศาลธนจิตร เธาซันไมล์
208.  นายณภัทร อินทรอภัย เธาซันไมล์
209.  นายธนทัต  พุ่มประยูร เธาซันไมล์
210.  นายสมบัติ เอี่ยมเอ็ง เธาซันไมล์
211.  นางสาววีรียา สิงห์เวียง ladydrivethailand.com
212.  นายสุรชัย มณีมหานนท์ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
213.  นางสาวปิยธิดา  คิดอ่าน Iamcar.net
214.  นางสาวณัฐฐิญา วิอุ่น Iamcar.net
215.  นางสาวภัทร์ฐิตา วิอุ่น Iamcar.net
216.  นายกรพิทักษ์  ลีฬหะพันธุ์ Iamcar.net
217.  นายมนต์ชัย สว่างศรี นิตยสาร GM CAR
218.  นายชัยเดช พงษ์พยัคฆ์ Two Wheels Action
219.  นายยศกรวิศรุต  เจริญเตชาพันธ์ Two Wheels Action
220.  นายสาธิต สถิตดี โมโตครอส
221.  นายทนง แซ่เล้า ไซเคิลโรด
222.  นายวิฑูรย์ ชูราศี โมโตครอส
223.  นายอนุชา ใจเปี่ยม Mediathailand.net
224.  นายปฐพี ชูมณี Two Wheels Action
225.  นายธนาธิป มีหิรัญ โมโตครอส
226.  นายนนท์ธีร์ นุตกุล นิตยสาร TORQUE
227.  นางสาวมัณฑนา  เชตุวัลลภกุล AUTOINDY.NET
228.  นายอภิชาต บุญญะภานุพล AUTOINDY.NET
229.  นายพรหมมินทร์  งามจั่นศรี www.Driveautoblog.com
230.  นายตระกูล ลินทมิตร www.Driveautoblog.com
231.  นายวริษฐ์  เลิศพัชรพิบูล Auto World TV
232.  นายสันติภพ  นิ่มเล็ก Speed X Online
233.  นางสาวรัตนา ภู่มาก MaximumSpeed
234.  นางสาวพิชญ์สินี  มีชำนะ MaximumSpeed
235.  นายชนนท์  ลิ้มชุณหนุกูล ชุณหสาส์น พับลิชชิ่ง
236.  นายยุทธศักดิ์ กลิ่นมาลา T-NEW (Big Boy TV)
237.  นายปาณ์นพ  ศิลปี Joinalifethailand.com
238.  นายก้องเกียรติ  ศรีทับทิม www.thecarstune.com
239.  นายพิสิษฐ์ ภาระก้านตรง นิตยสาร 2 FAST
240.  นายสิทธิ  โต๊ะหวัง AUTO MEDIA
241.  นางสาวขวัญลดา พิมพ์บัณฑิต Autovisionmag.com
242.  นายพีรพัฒน์  อินทมาตย์ สื่อสากล
243.  นายรัฐ  วิจิตรพงษา ไรเดอร์คลับ
244.  นางสาววนิดา  มานิดสรา ไรเดอร์คลับ
245.  นายปิยกิตติ์  นิตย์เจริญ นิตยสาร Autovision&Travel
246.  นายกิตติ์ธเนศ  ตั้งสิริธนนันท์ เดลินิวส์ ออนไลน์
247.  นายสุทธินันท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา The Bike
248.  นายโยธิน  มาพบพันธ์ The Bike
249.  นายมนตรี  แซ่หุ่น Auto World
250.  นายกันต์  เย็นสบาย นิตยสาร C MAX CAR
251.  นายชัยวัฒน์  สนไธสง MediaThailand.net
252.  นายกฤษฎา  อารีย์เจริญ MediaThailand.net
253.  นายธานินท์  ศรีชูเปี่ยม MediaThailand.net
254.  นายอัศวิน  มั่งมูลสิริทรัพย์ MediaThailand.net
255.  นางสาวนิธิดา  วงศาโรจน์ เงินเจริญ ครีเอชั่น
256.  นางสาวธีรดา  เงินเจริญ เงินเจริญ ครีเอชั่น
257.  นางสาวอัจฉรา  เงินเจริญ เงินเจริญ ครีเอชั่น
258.  นางสาวจิระวรรณ  ถนัดช่างแสง มีเดีย อะเลิร์ท
259.  นายสุทธา สถาปิตานนท์ Motor Time Thailand
260.  นางสาวสุทธิสา  สวัสดิ์ถึก นิตยสาร ตลาดรถ
261.  นางสาวรัชดา  ศิริบรรณพิทักษ์ ขับซ่า
262.  นายอนันต์  ปั้นคุ้ม พี.เค.เวิร์คมีเดีย
263.  นายวิทยา  ประดิษฐ์เวคิน นิตยสาร ไฮเปอร์ โมดิฟาย
264.  นายวสันต์  ลิ่มสกุล นิตยสาร ไรเดอร์ โฟกัส
265.  นายประวิต  ประศีนวินษา นิตยสาร GEN R INSIDE
266.  นางสาวอนงค์นาฎ สุหาลา นสพ.มติชน
267.  นายพีรพัชร หุนสวัสดิ์ www.Autospinn.com
268.  นายฉัตรชุกรณ์ รุ่งเรืองพันธ์ AutoCar Magazine
269.  น.ส.ธนัญชน สุขวิทยากุล ขับซ่า
270.  น.ส.จุฑามาศ ไชยวรรณ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
271.  น.ส.วรวลัญช์ อาสว่าง รายการ Z-TV
272.  นายมณฑล วงโซ รายการ Z-TV
273.  นายจีรชา ใจเปี่ยม www.mediathailand.net
274.  นายเทียนศิริ จันทรัตน์ Motor news on tv
275.  นางลักษณา แตงร่มใบ นิตยสาร In for life
276.  นายณวินท์ ยาศรี นิตยสาร In for life
277.  นายนัทภัค หิรัญรัตน์ Autospeedworld.com
278.  นายวรพล ลิ่มศิริวงศ์ Autospeedworld.com
279.  นางกาญจนา สัตยไพศาล Autospeedworld.com
280.  นายนพพร ณรงค์น้อย นิตยสาร The Run
281.  นายวินิจจัย ชลานุเคราะห์ Autoworld TV/นิตยสาร Auto Bild
282.  น.ส.ศุภินทรา รุกขสุวรรณ AutoWeekEnd/นิตยสาร C MAX CAR
283.  นายอรรถพล ธัญญากิจ www.MassAutoCar.com
284.  น.ส.สุรีย์ภรณ์ แซ่เตียว GPS เส้นทางโฟกัส
285.  น.ส.วงศ์สุภัทร์ คงสวัสดิ์ www.Autospinn.com
286.  นายกิตติพงศ์ อาสนกุล www.Autospinn.com
287.  นายโชคชัย อนันตทรัพย์ www.Autospinn.com
288.  นายณัฐพงศ์ ธีระชัยพฤกษ์ www.Autospinn.com
289.  นายวรชัย ปัญญาแพง ออโต้มีเดีย
290.  นายวศิน อนมาน www.carzanova.com
291.  น.ส.พรรนที แสงสว่าง รายการ Z-TV
292.  น.ส.สุธาสินี รัตนพันธ์ รายการ Z-TV
293.  นายภาณุ ทองม่วง A Car News on line
294.  น.ส.ภีมสินี รัตน์อ่อน www.carzanova.com
295.  น.ส.ชนัญชิดา ฤทธิ์ดอน Motoring
296.  นายสมภพ วงษ์ทอง www.autofreestyle.com
297.  นายวรณัฐพล เพิ่มสันเทียะ www.GPS เส้นทางโฟกัส
298.  น.ส.สุชาดา ผู้รักสงบ A Car News on line
299.  นายวัฒนา คงศิริ นิตยสาร In for life
300.  นายวิริยะ บุญเทศ WWW.ISPEEDEGAZINE.COM
301.  นายอภิวัฒน์ชัย ทองวิวัฒน์ WWW.ISPEEDEGAZINE.COM
302.  นางปิยะนารถ สิงห์เขียวพล รายการวิทยุคัมภีร์รถ 101.5 FM.
 303  จิราพร ศรีอำไพ  2FAST magazine

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:E-Mail : tajathailand@gmail.com