คณะกรรมการบริหารปี2560


รายนามคณะกรรมการบริหารงาน สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทยประจำปี 2560

1.ยุทธพงษ์ ภาษี                            นายกสมาคมฯ
2.สมวิน   จิรศักดิ์อานนท์               อุปนายกสมาคม
3. เจษฏา วงศ์พานิช                      กรรมการบริหารและเลขาธิการ
4.พุทธิ  ผาสุข                                กรรมการบริหารและฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
5.สราวุธ คำศรี                               กรรมการบริหารและฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
6.คิงสลี่  วิชยะสิงหะ                      กรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ/ต่างประเทศ
7.สมหมาย มังคละพุทธิภักดิ์         กรรมการบริหารฝ่ายรถจักรยานยนต์
8.กรกิต กสิคุณ                              กรรมการบริหารและฝ่ายกิจกรรมพิเศษ/วิชาการ
9.ณัฐพล  เดชสิงห์                      กรรมการบริหารและฝ่ายสวัสดิการสรรหารายได้