กรรมการบริหาร2559


คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทยประจำปี 2559

1.นายยุทธพงษ์ ภาษี                               นายกสมาคมฯ
2.นายสมวิน   จิระศักดิ์อานนท์               อุปนายกสมาคม
3.นายเจษฎา  วงศ์พานิช                        กรรมการบริหารและเลขานุการ
4.นางสาววิริยา   บุญเทศ                        กรรมการบริหารฝ่ายเหรัญญิก
5.นายธีรวัฒน์ ดุรงค์กวิน                        กรรมการบริหารและนายทะเบียน 
6.นายพุทธิ. ผาสุข                                  กรรมการบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์
7.นายนรินทร โชติภิรมย์กุล                   กรรมการบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์
8.นายคิงส์ลี่  วิชยะสิงหะ                        กรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษฝ่ายต่างประเทศ
9.นายกรกิต กสิคุณ.                              กรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ-วิชาการ  
10.นายสราวุธ คำศรี.                                กรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
11.นายพิสันต์ อิทธิวัฒนกุล                     กรรมการบริหารฝ่ายสวัสดิการ/สรรหารายได้
12.นายณัฐพล  เดชสิงห์.                         กรรมการบริหารฝ่ายสวัสดิการ/สรรหารายได้
13.นายสิริพันธ์ ปาละกะวงศ์ ณ  อยุธยา กรรมการบริหารฝ่ายรถจักรยานยนต์ 
14.นายสมหมาย มังคละพุทธิภักดิ์.         กรรมการบริหารฝ่ายรถจักรยานยนต์